شبکه ها
 ارزیابی و درمان انواعphobiavirtual reality phobias
(با استفاده از تکنولوژی واقعیت مجازی)
     
۱. ترس از سوسک
۲. ترس از گربه
۳. ترس از خون
۴. ترس از هواپیما و پرواز
۵. ترس از ارتفاع 
۶. ترس از اجتماع 
                    

                






phobia1
phobia2