شبکه ها

 dual new standard™ stereotaxic, rat and mouse

 

51503 standard dual squareاين دستگاه با طرحي جديد خود، امکان انجام جراحي برروي mouse و rat را به طور همزمان فراهم مي کند.

اين دستگاه شامل يک بازوي کنترل چپ دست با سه تيغه ي 100 ميکروني، آداپتور هاي جداگانه براي rat ، mouse و rat earbar دو طرفه (18 و 45 درجه)، mouse earbar سه نقطه اي و Corner clamp probe holder مي باشد. مدل Dual Arm مي تواند مدت زمان جراحي را کاهش داده و خط هاي وقت گير را کاهش دهد. استفاده از بازوي کنترل دوم مناسب است اما ضروري نيست و در کاربرد هايي مانند تزريق دوگانه، لوله گذار، تحريک همزمان و مثيت دو طرفه بکار گرفته مي شود.

 

 

 lab standard stereotaxic instrument

 

51600 l 7ابزار Stereotaxic رايج، براي حدود 50 سال است که از ابزار استاندارد استفاده شده در مطالعات آزمايشگاهي بوده است. طراحي فريم U شکل آن امکان پايداري و انعطاف پذيري را فراهم مي کند همچنين پيچ هاي Friple_lead و خاص آن باعث حرکات استوار و نرم همراه با جايگيري سريع مي شود.  

Classic Lab Standard شامل يک تيغه سه تايي 100 ميکروني، يک rat adapter و corner clamp probe holder مي باشد. اين دستگاه شامل مدل هاي مختلف مانند Dual , Ultra precise, Digital ويا motorized مي باشد.