کارگاه های پیش رو

 
عنوان دوره   استاد دوره طول دوره  تاریخ برگزاری   ساعت شروع و پایان  
رويكر شناختي توانبخشی چيست آقای دکتر ابهریان - خانم دکتر خرمی ۸ساعت

۱۳۹۶/۱۲/۳

۹:۰۰ الی ۱۷:۰۰کارگاه برگزار شده

عنوان دوره   استاد دوره طول دوره  تاریخ برگزاری   ساعت شروع و پایان  
نورومارکتینگ دکتر آناهیتا خرمی بنارکی ۸ساعت ۱۳۹۶/۲/۸ ۹:۰۰ الی ۱۷:۰۰

Source Localization Dr Harald Bornfleth دکتر آناهیتا خرمی بنارکی ۱۲ساعت ۱۳۹۶/۲/۲۰ ۱۳۹۶/۲/۲۱ ۱۳۹۶/۲/۲۲ ۱۴:۰۰ الی ۱۸:۰۰

EyeTracker + FaceReader دکتر آناهیتا خرمی بنارکی و گروه علمی داج ۵ساعت ۱۳۹۶/۵/۱۲ ۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰

 

LaTeX – Text Editor دکتر مهدی حبیب زاده  ۸ساعت

۱۳۹۶

۹:۰۰ الی ۱۷:۰۰

دیجیتال مارکتینگ
با استفاده از ردیاب چشمی (Eye Tracking) در UX (تجربه کاربری)
توسط اعضا علمی شرکت داج
مجید مجیدی
کارشناس ارشد دیجیتال مارکتینگ
 ۸ ۱۳۹۶/۷/۲۰  ۹:۰۰ الی ۱۷:۰۰