شبکه ها
  - ارزیابی و درمان انواعphobiavirtual reality phobias
(با استفاده از تکنولوژی واقعیت مجازی)
      ۱. ترس از سوسک
      ۲. ترس از گربه
      ۳. ترس از خون
      ۴. ترس از هواپیما و پرواز
      ۵. ترس از ارتفاع    
      ۶. ترس از اجتماع 
                    
                


phobia1
phobia2