شبکه ها

میکرومانی پولاتور

 • NPI

  NPI

 • SUTTER

  SUTTER

 • WPI

  WPI

 • SCIENTIFICA

  SCIENTIFICA

میزها

 • TMC

  TMC

 • TMC

  TMC

 • TMC

  TMC

 • TMC

  TMC

میکروسکوپ

 • OLYMPUS

  OLYMPUS

 • OLYMPUS

  OLYMPUS

 • Nikon

  Nikon

 • Nikon

  Nikon

 • ZEISS

  ZEISS

 • ZEISS

  ZEISS

دوربین

 • HAMAMATSU

  HAMAMATSU

 • HAMAMATSU

  HAMAMATSU

 • HAMAMATSU

  HAMAMATSU

 • DAGE_MTI

  DAGE_MTI

 • DAGE_MTI

  DAGE_MTI

 • DAGE_MTI

  DAGE_MTI

دیجیتایزر

 • NPI

  NPI

 • HEKA

  HEKA

 • Axon Conventional Patchclamp

  Axon Conventional Patchclamp

آمپلی فایرها

 • NPI

  NPI

 • HEKA

  HEKA

 • Axon Conventional Patchclamp

  Axon Conventional Patchclamp