دوره مقدماتی زبان برنامه نویسی پایتون
Introduction to Python Programming Language

 

تاریخ برگزاری کلاس: ۱۳۹۶/۵/۲۴ سه‌شنبه
۱۳۹۶/۵/۲۵ چهارشنبه
۱۳۹۶/۵/۲۶ پنجشنبه
۱۳۹۶/۵/۲۷ جمعه

رزومه استاد


دکتر مهدی حبیب زاده


طول دوره: ۱۶ساعت
استاد دوره: دکتر مهدی حبیب زاده
ساعت شروع و پایان: ۱۵:۰۰ الی ۱۹:۰۰
هزینه ثبت نام: ۱۵۰ هزار تومان
  مکان: آموزشگاه گروه علمی داج در غرب تهران

نحوه پرداخت:

خواهشمند است وجوه ثبت نام را به شماره کارت

5892-1011-2844-8236

احمد مرادی جوکار واریز نموده و تصویر فیش را در فرم ثبت نام قطعی وارد نمایید.


برای ثبت نام کلیک نمایید.

خلاصه :

پایتون زبان برنامه نویسی رو به رشدی  است که امروزه در علوم و کاربردهای مختلف   شنیده می شود  و بسیار از سیستم های آنالیز کلان داده و تجزیه و تحلیل سیستم ها بر اساس استفاده از آن طرح ریزی و دنبال می گردند.
پایتون  به دلیل سادگی و کارایی فوق العاده در اولین انتخاب های برنامه نویسان و به خصوص پروژه های کلان قرار می گیرد  هسته مرکزی پایتون همراه با کتابخانه های مختلفی که روزانه به وفور به صورت اکثریت رایگان در اختیار کاربران قرار می گیرند قدرت فوق العاده به کاربران در صنایع مختلف می دهد .
این دوره به دوستانی که به تحلیل دیتا علاقه مند هستند توصیه می شود.

مدت دوره: ۱۶ ساعت

پيش نياز: آشنایی اولیه با مفاهیم اولیه برنامه نویسی و علاقه مند به یادگیری مباحث روز فن اوری در علوم رایانه

مخاطب: علاقه مندان علوم  رایانه – علوم ریاضیات کاربردی

اهداف دوره: آشنایی با زبان مفسری پایتون با هدایت کاربر به سمت تحلیل  دیتا (  آنالیز عددی- متنی- وب – تصویری )

در انتهای اين دوره دانشجويان قادر خواهند بود:

دانشجویان با زبانی توانمند که امکان توسعه و کاربرد ان در علوم مختلف میسر است اشنا خواهند شد و همچنین  می توانند در دوره تکمیلی  با مباحث آنالیز دیتا و یادگیری ماشین – وب کاوی و... نیز به خوبی اشنا می شوند

مدرسین دوره:

مهدی (نیما) حبیب زاده دکتری علوم رایانه ( هوش مصنوعی) دانشگاه کنکوردیا مونترال کانادا

سرفصل دوره:

·         Introduction to Python Programming (Level 01)

Introduction to Open-Source Languageo
o   Python Core and Versions
o   Pycharm, Anaconda
o    Jupyter, Qt console, Notebook, Ipython, Anaconda Navigator
o   Reserved Words and Naming Conventions

Python Data Structure
o   Arithmetic operations

o   Python Collections (Lists, Tuples, Sets and Dictionaries)
o   Import Clause
o  Copying Collections (Deep and Shallow Copy)
o  Intro to Classes, Functions
o  Read and write Output/Input
o  Formatting Output/Input and Dialog Boxes
o  Access and Permission
o  Handling I/O Exceptions
o  Typecasting and Parsing

Functions and Classes
o   Built-in Modules (Sys, Math, Time, Pickle, …)
o   Access Modifiers (Public- Private -Protected)
o   User-Defined Classes
o  Constructors, Copy Constructor, Object Instantiation
o  User-defined Methods
o  Set and Get methods
o  Finalizers
o  Overloading versus Overriding Methods
o  Four fundamental Object-oriented programming (OOP) concepts
o  Inheritance, Polymorphism, Abstraction and Encapsulation
o  Interfaces (Abstract base) and Packages

Regular Expressions
o   Built-in Modules (Re...)
o   Simple Character Matches
o   Special Characters
o   Greedy Matches
o   Grouping
o   Substituting
o   Splitting a given String
o  Compiling Regular Expressions


Serialization and Deserialization (Pickle…)

Python and Database
o   Introduction to SQL and NoSQL Databases.
o   Introduction to Python and NoSQL Connection (i.e.; MongoDB, … )  
o   Introduction to Python and SQL Connection (i.e.; Oracle, … )

منابع درسی:

Tutorial webpage:

·         https://www.python.org/downloads/

·         https://www.continuum.io/downloads

·         https://www.jetbrains.com/pycharm/download/#section=windows

·         http://www.tutorialspoint.com/python3

·         https://github.com/pierrelux/notebooks/blob/master/comp598-fall2015.ipynb

·         https://www.tensorflow.org/

·         http://scikit-learn.org/stable/

·         http://www.deeplearningbook.org/

·         http://deeplearning.net/

·         http://personal.disco.unimib.it/Vanneschi/McGrawHill_-_Machine_Learning_-Tom_Mitchell.pdf

·         http://www.cs.cmu.edu/~ninamf/courses/601sp15/lectures.shtml

·         http://lasa.epfl.ch/teaching/lectures/ML_Msc/

·         http://www.cs.mcgill.ca/~jpineau/comp598/schedule.html

·         http://www.asimovinstitute.org/neural-network-zoo/

·         https://bigdatauniversity.com/courses/deep-learning-tensorflow

·         https://www.analyticsvidhya.com/blog/2015/08/common-machine-learning-algorithms/

E- Book:

·         Micha Gorelick and Ian Ozsvald, High Performance Python, O’Reilly Media, Inc. 2014

·         Michael T. Goodrich, Roberto Tamassia, Michael H. Goldwasser , Data Structures and Algorithms in Python, John Wiley & Sons, Inc.2013

·         Robert Layton, Learning Data Mining with Python, Packt Publishing. 2015

·         Zachary Radtka and Donald Miner, Hadoop with Python, O’Reilly Media, Inc. 2016

·         Joe Minichino, Joseph Howse, Learning OpenCV3 Computer Vision with Python Second Edition, Packt Publishing, 2015

·         Jason Brownlee, Deep Learning with Python Develop Deep Learning Models On Theano and TensorFlow Using Keras, Machine Learning Mastery, 2016

·         Paweł Cichosz, Data Mining Algorithms: Explained Using R, John Wiley & Sons, Ltd,  2015

·         John Paul Mueller and Luca Massaron, Machine Learning for Dummies, John Wiley & Sons, 2016

برای ثبت نام کلیک نمایید.